תקנון השתתפות בפעילות לעידוד תרומות
לילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה (ע"ר)

1. ילדים בסיכוי (ע”ר) (להלן: “העמותה”) מעוניינת לעודד תרומות מהציבור הרחב עבור פעילותה ומטרותיה.

2. לצורך עידוד התרומות מהציבור הרחב, קיבלה העמותה חסות ממסעדת HIBA, למתן פרס עבור קמפיין עידוד הזמנת הגדות לפסח כתרומה לעמותה, לצורך קידום מטרות העמותה כמופיע בתקנון העמותה.

3. משתתף בפעילות מוגדר כמי שהזמין לפחות הגדה אחת בעמוד הנחיתה של הפעילות, וענה תשובה על השאלה: "לאיזו מנה אתם הכי מחכים בליל הסדר ומה מיוחד בה"?

4. צוות השיפוט יקבע מי יהיה הזוכה בארוחת טעימות זוגית במסעדת HIBA של השף יוסי שטרית.

5. התנאים לזכייה הם:

5.1 כלל הפרטים בטופס ההזמנה מולאו כהלכה והוזמנה מינימום הגדה אחת.

5.2 התשובה לשאלה “לאיזו מנה אתם הכי מחכים בליל הסדר ומה מיוחד בה?” שנכתבה בטופס ההזמנה נבחרה על ידי צוות השיפוט כתשובה המקורית והמעניינת ביותר.

5.3 ההשתתפות בפעילות מאושרת לאנשים בגילאי 18 ומעלה.

6. צוות השיפוט מורכב מהאנשים הבאים: מנהלת מרקום ילדים בסיכוי, מנהלת שיווק ומכירות ילדים בסיכוי.

7. הפעילות תחל בתאריך 13.03.23 ותיסגר בתאריך 30.03.23 בשעה 23:59.

8. הזוכה יוכרז בתאריך 3.4.23 ולכל המאוחר עד ערב פסח.

9. השתתפות בפעילות מעידה כי המשתתף קרא או שניתנה לו ההזדמנות לקרוא את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראות תקנון זה, ללא כל סייג.

10. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

11. בעת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים ו/או הקשורים לפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

12. העמותה ומסעדת HIBA שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, כולה או מקצתה, לשנות את תנאי תקנון זה לרבות תנאי הפעילות ו/או הוראות הפעילות, כולה או מקצתה ו/או להאריך את תקופת הפעילות וזאת, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, והכול בין אם בשל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה מהשתתפות תקינה בפעילות אם מכל סיבה אחרת שהעמותה תימצא לנכון.

13. העמותה ומסעדת HIBA לא יהיו אחראיים לכל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה כלשהי לרבות כזו שמקורה בתשתית אינטרנטית ו/או באספקת רשת אינטרנטית ו/או בתקשורת ו/או בתשתית אחרת, בין אם מנעה השתתפות בפעילות ובין אם לאו, וממילא לא תישא בשל כך בכל אחריות לאמור לרבות איזה נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או אחר שייגרם, אם ייגרם, למשתתף בפעילות.

14. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי העמותה ומסעדת HIBA שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ו/או לפסול השתתפות של משתתף בפעילות שיתברר כי אינו עומד בכלל התנאים המוגדרים בתקנון זה לצורך השתתפותו בפעילות.

15. סמכות השיפוט בכל הנוגע לאכיפת הוראות תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד וזאת על-פי הדין הישראלי בלבד.

16. ניתן לפנות בכל שאלה הנוגעת לפעילות לנציג העמותה בדוא”ל: racheli@yeladim.org.il