Project Description

INTRAC ישראל

International Research Network on Transitions to Adulthood from Care

רקע

המחקר על בוגרי השמה חוץ ביתית מתרחב מאד בשנים האחרונות בישראל ובעולם. בין השאר המחקרים מורים כי מצבם של בוגרי הפנימיות במשימות חיים מרכזיות, כמו השכלה ותעסוקה הינו מורכב בהשוואה לעמיתיהם בחברה הכללית. מחקרים שונים אף מעידים על אמצעים שונים אשר נמצאו יעילים בהתערבויות לטובתם של בוגרי השמה, בהם לדוגמה נוכחותו של מנטור בתקופת המעבר מההשמה לחיים העצמאיים. כמו כן, בשנים האחרונות המדיניות והשירותים לטובתם של בוגרי ההוצאה החוץ ביתית התפתחו מאד וכיום יש מגוון רחב של מענים עבור אוכלוסייה זו שלא היו קיימים לפני מספר שנים, כולל תוכניות דיור, תעסוקה, השכלה וליווי. הממשלה אף לוקחת יותר ויותר אחריות כלפי אוכלוסיה זו, זאת בנוסף למספר גדל של עמותות מהמגזר החברתי הנכנסות לנושא. לצד המענים המתפתחים והעושר המחקרי הרב בקרב קבוצה זו הקיים כיום, נראה כי ישנם נושאים רבים נוספים אשר ראוי לקדם את המחקר והמדיניות בהם (לדוג' הזוגיות וההורות של בוגרי השמה) וכי יש צורך בהרחבת המחקרים להם השלכות יישומיות לפרקטיקה עם ילדים בפנימיות ועם הבוגרים. על מנת לענות לצורך זה קמה שלוחת INTRAC ישראל.

מי אנחנו?

INTRAC ישראל הינה השלוחה המקומית של INTRAC העולמי אשר שמה למטרה לקדם את המחקר בתחום בוגרי ההשמה החוץ ביתית בישראל. INTRAC העולמי הוא ארגון חוקרים בין לאומי אשר פועל לקדם את המחקר בנושא בוגרי השמה חוץ ביתית. הארגון העולמי מקדם שיח בין חוקרים מרחבי העולם בתחום ההשמה החוץ ביתית, את התפתחותם של חוקרים בתחום לדוג' של דוקטורנטים וחוקרים צעירים ושיתופי פעולה מחקריים בין מדינות. הארגון אף מפתח פלטפורמות לפרסום של מחקרים בתחום, ותומך ביישום של הממצאים המחקריים במדיניות ובפרקטיקה לטובתם של בוגרי הפנימיות.

הפעילות של השלוחה הישראלית מתקיימת בשיתוף פעולה ובחסות של עמותת "ילדים בסיכוי".

הצוות המייסד:

 • ד"ר תהילה רפאלי
 • עדנה גלבוצקי
 • פרופ' עמנואל גרופר
 • פרופ' שמעון שפירו
 • ד"ר יפית סולימני-אעידן
 • ד"ר חיים להב
 • ד"ר ערן מלקמן
 • ד"ר טליה שוורץ-טיירי

בנוסף, פתחנו לאחרונה את תת הארגון של INTRAC המיועד לחוקרים צעירים: מסטרנטים, דוקטורנטים וחוקרים עד שלוש שנים מסיום הדוקטורט כתת קבוצה בתוך INTRAC ישראל בהובלתם של נתנאל חדד, דוקטורנט מאוניברסיטת בן גוריון ושל הדס לוטן, מסטרנטית באוניברסיטת תל-אביב.

מטרות השלוחה הישראלית:

מטרת העל של השלוחה הישראלית הינה לקדם מחקר בתחום של בוגרי השמה חוץ ביתית בישראל. ממטרה זו נגזרות מספר מטרות משנה:

 1. קידום שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים ישראלים בתחום של בוגרי השמה חוץ ביתית
 2. עידוד סטודנטים למחקר לתואר שני ושלישי לבצע מחקרים בתחום של בוגרי השמה חוץ ביתית (לדוגמה באמצעות מלגות)
 3. עידוד השירותים השונים, הן הפנימיות והן השירותים לאחר ההשמה, לשתף פעולה עם חוקרים בתחום על מנת לשפר את המענים הניתנים לילדים ולצעירים
 4. קידום של יצירת משאבים וקולות קוראים למחקר בתחום דרך קרנות רלוונטיות
 5. חיזוק הנראות של המחקר על בוגרי פנימיות בישראל בארץ ובעולם, דרך פרסומים אקדמיים בעברית ובאנגלית, הצגת המחקר הישראלי בכנסים בין לאומיים וקידום כנסים מקצועיים בתחום בישראל
 6. איגום הפרסומים של מחקרים שנערכו בישראל על בוגרי פנימיות.
 7. פעילות למען קידום מדיניות וחקיקה, באמצעות שימוש בתוצאות מחקרים לצרכי לובי ויצירת שיתופי פעולה עם עמותות וגורמים שעשויים לסייע ומול משרדי ממשלה.

דרכי הפעולה:

INTRAC ישראל תתכנס ארבע פעמים בשנה באופן קבוע, על מנת לדון בקידום הארגון ומטרותיו. הארגון יצרף נציגות של בוגרי פנימיות לצוות המוביל/ לוועד המנהל. בהתאם להחלטת החברים בארגון יוזמנו גופים נוספים למפגשים, בהם גורמים ממשרדי הממשלה הרלוונטים, משרד הרווחה והחינוך, ועמותות בתחום. בחודשים הקרובים יוקם אתר לארגון. בראש הארגון תעמוד באופן זמני ד"ר תהילה רפאלי, עד לקיום הצבעה ב1.12.2019.

הארגון ישלח שני נציגים מטעמו למפגשים הארציים של INTRAC העולמית, האחד חוקר בכיר והשני סטודנט לתארים מתקדמים או חוקר צעיר. עלויות הנסיעות ימומנו על ידי הנציגים.

דו"חות שקיפות

ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה, מאמינה בחשיבות שקיפות המידע בפני תורמיה, ולקחה על עצמה להציג מידע עדכני לגבי התנהלות העמותה באתר האינטרנט, עפ"י הדירוג של "מידות", שייעודה קידום המגזר השלישי באמצעות שיקוף ודירוג עמותות בישראל.

ניתן לפנות למשרדי העמותה בבקשה להבהרת המידע או קבלת מידע נוסף.