תקנון השתתפות בפעילות לעידוד תרומות
לילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה (ע"ר)

 ילדים בסיכוי (ע"ר) (להלן: "העמותה") מעוניינת לעודד תרומות מהציבור הרחב עבור פעילותה ומטרותיה.

 1. לצורך עידוד התרומות מהציבור הרחב, חברה העמותה למרכז מסחרי מול 7, עבור קמפיין קריאה לעגל לטובה עבור העמותה.
 2. כל מעגל נכנס ממלא את פרטיו ועליו להוסיף את התשובה לשאלה: " מי היה האור הגדול שלכם בילדות?"
 3. צוות השיפוט רשאי לקבוע מי יהיה הזוכה בגיפט כארד על סך 1000 ₪.
 4. התנאי לזכייה הוא: תשובה בשאלה הנשאלת ושכל פרטיו מולאו כהלכה ואושרו ע"י עמותת עיגול לטובה.
 5. צוות השיפוט מורכב מהאנשים הבאים: מחלקת שיווק ילדים בסיכוי.
 6. השתתפות בפעילות מעידה כי המשתתף קרא או שניתנה לו ההזדמנות לקרוא את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראות תקנון זה, ללא כל סייג.
 7. ההטבה ניתנת לאנשים בגילאי 18 ומעלה.
 8. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 9. בעת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים ו/או הקשורים לפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 10. העמותה ומול 7 שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, כולה או מקצתה, לשנות את תנאי תקנון זה לרבות תנאי הפעילות ו/או הוראות הפעילות, כולה או מקצתה ו/או להאריך את תקופת הפעילות וזאת, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, והכול בין אם בשל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה מהשתתפות תקינה בפעילות אם מכל סיבה אחרת שהעמותה תימצא לנכון.
 11. העמותה ומול 7 לא יהיו אחראיים לכל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה כלשהי לרבות כזו שמקורה בתשתית אינטרנטית ו/או באספקת רשת אינטרנטית ו/או בתקשורת ו/או בתשתית אחרת, בין אם מנעה השתתפות בפעילות ובין אם לאו, וממילא לא תישא בשל כך בכל אחריות לאמור לרבות איזה נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או אחר שייגרם, אם ייגרם, למשתתף בפעילות.
 12. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי העמותה וקניוני עזריאלי שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ו/או לפסול השתתפות של משתתף בפעילות שיתברר כי אינו עומד בכלל התנאים המוגדרים בתקנון זה לצורך השתתפותו בפעילות.
 13. סמכות השיפוט בכל הנוגע לאכיפת הוראות תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד וזאת על-פי הדין הישראלי בלבד.
 14. ניתן לפנות בכל שאלה הנוגעת לפעילות לנציג העמותה בדוא"ל: office@yeladim.org.il