Project Description

תכנית סיכויים להצלחה

רקע

תכנית "סיכויים להצלחה" היא תכנית תעסוקה ייחודית הפועלת תחת תכנית הבוגרים של עמותת ילדים בסיכוי בשיתוף ביטוח לאומי. תכנית הבוגרים של עמותת "ילדים בסיכוי" מלווה כיום כ- 400 צעירים בוגרי סידור חוץ ביתי נעדרי עורף  משפחתי. מרבית צעירים אלו הוצאו מהבית בגיל צעיר בשל אלימות או הזנחה ושהו במסגרת במשך מספר שנים. עם יציאתם לעצמאות בגיל 18 צוות התוכנית מלווה אותם במגוון אתגרי החיים החל משירות צבאי או לאומי, מיצוי זכויות, הנגשת מענים בקהילה, הכשרה מקצועית ותמיכה בלימודים גבוהים באקדמיה. מחקרים רבים שעוסקים במצבם של צעירים בוגרי השמה חוץ ביתית בהשוואה לבני גילם, מתארים תמונת מצב עגומה אשר מעידה כי בוגרי השמה חוץ ביתית, הם אחת הקבוצות המודרות והפגיעות ביותר בחברה (2006,Stein).

לאותם צעירים אין את הקשרים והרשתות החברתיות כמו לצעירים אחרים, בני גילם, אשר גדלו בקהילה. צעירים אלו לא נחשפו למודל של הורים עובדים, אין מי שייעץ וילווה אותם בתהליך הכניסה לשוק העבודה. כמו כן, פעמים רבות המעגל החברתי שלהם דל ומצומצם ולא תמיד מקדם ומיטיב. לרוב, הם מחזיקים בדימוי עצמי נמוך ותחושת מסוגלות פחותה לגבי יכולתם להשתלב בשוק העבודה ובמרכז החברה הישראלית.

במסגרת תכנית הבוגרים פועלת תכנית "סיכויים להצלחה"

תכנית לליווי כ- 50-60 צעירים חסרי עורף משפחתי ובעלי מאפיינים סיכוניים ייחודיים המקשים עליהם השתלבות בעולם התעסוקה.

תכנית "סיכויים להצלחה", בשיתוף ביטוח לאומי, מתמקדת באותם צעירים הזקוקים למעטפת רחבה ולהם ניתנות תמיכות במגוון צירים ומרחבים במהלך השנה, בכדי לסייע להם להגיע לכדי תעסוקה יציבה ומיטיבה הממצה את כישוריהם, בדרך לעצמאות מלאה.
התמיכה ניתנת בליווי אישי, תמיכה רגשית, מענקי קידום ועידוד, מעטפת אבחונית ע"פ הצורך, הכשרה מקצועית מותאמת ומדויקת ומיצוי זכויות.

הליווי ניתן בשלושה מימדים המשלימים זה את זה:

  • המרחב הראשון הוא ליווי אישי פרטני- שרואה את הצעיר באופן אינדיבידואלי ומסייע לו אחד על אחד לצלוח את התהליך.
  • המרחב השני הוא המרחב הקבוצתי– סדנאות, ימי למידה, ושאר מענים קבוצתיים המאפשרים לצעירים הכרות וחשיפה אחד לשני ורישות חברתי.
  • המרחב השלישי הינו המרחב הקהילתי, מפגש עם צעירים נוספים המלווים בתוכנית הבוגרים הכללית לטובת הפחתת מאפייני בדידות והרחבת מערכות תמיכה התעסוקתיות ובכלל. צעירי התוכנית "סיכויים להצלחה" ייקחו חלק בשלל הפעילויות והמיזמים המיועדים לכל צעירי תוכנית הבוגרים של ילדים בסיכוי.

תוכנית "סיכויים להצלחה" מהווה לצעירים פלטפורמה ייחודית ומעטפת מקצועית שמכירה את מאפייני הצעירים הללו ומאפשרת להם התפתחות אישית לצד רכישת הכשרה ומציאת תעסוקה הולמת בסביבה מוכרת ובטוחה.